(0)

Hotline:0902 752 133

Email:baothiengia@manrembtg.com

DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

CÁC CÔNG TRÌNH MÀ CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

 

1 .Teân ñôn vò              : Coâng ty  TNHH SX TM & DV BO THIEÂN GIA

Ñòa chæ            :  15/18 Caàu Xeùo Phöôøng Taân Quyù ,Quaän Taân Phuù –TPHCM

Ñieän thoaïi         :   08-35592825                                Fax   : 08-35592825

Ngöôi ñaïi dieän phaùp luaät : OÂng Cheá Minh Ñöùc            Chöùc vuï   : Giaùm ñoác

Maõ soá thueá        :   0304671793

Soá taøi khoaûn      : 004359200001 Ngaân haøng Ñoâng AÙ –Chi nhaùnh Taân Bình TPHCM

Email                          : baothiengia@yahoo.com

2. Danh mục các hợp đồng tương tự đã thực hiện trong 3 năm gần đây :

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT

Tên hợp đồng và thời gian thực hiện

Tên chủ dự án

Nội dung cung cấp chủ yếu

Giá trị hợp đồng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Hợp đồng kinh tế

Thực hiện 2 tháng(05/2007)

Khách sạn 5 sao Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng Plaza Hotel

Màn Rèm

1.144.640.000

 

2

Hợp đồng mua bán

 Thực hiện 1 tháng(05/2009)

Căn hộ cao cấp VĩnhTrung Plaza Đà Nẵng

Màn Rèm

640.203.163

 

3

Hợp đồng mua bán

Thực hiện 1 tháng

(02/2010)

Khách sạn 3 sao Prime hotel Nha Trang (Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng)

Màn rèm ,Chăn,ga ,gối

364.730.884

 

4

Hợp đồng mua bán

Thực hiện 1 tháng(07/2007)

Khách sạn 3 sao Du Lịch Hàm Luông- Bến Tre

Màn rèm ,Chăn,ga ,gối

560.481.900

 

5

Hợp đồng kinh tế

Thực hiện 1 tháng(10/2007)

Trường Đài Bắc tại Việt Nam

Màn Rèm

70.000.000đ

 

6

Hợp đồng mua bán

Thực hiện 60 ngày(02/2010)

Khách sạn 4 sao Du Lịch Thắng Lợi- Nha Trang (MICHELIA)

Màn rèm ,Chăn,ga ,gối

2.567.850.000

 

7

Hợp đồng mua bán

Thực hiện 60 ngày(06/2010)

Khách sạn 4 sao Dalat plaza hotel-Dalat

Màn rèm

1.546.000.000

 

8

HỢP DỒNG MUA BÁN

THƯC HIỆN THEO TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH

KHÁCH SẠN SAIGONSTARCITY

Phú Nhuận TP HCM

Màn rèm

1.400.000.000

 

. . .

………………………

 

 

 

 

       TPHCM., ngày     .tháng . . . . năm . 2011                    

 

                                                                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

               (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Related Projects

HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH

HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH

Cập nhật: 08 Thg6 , 2017
KHÁCH SẠN RESORT SUNRISE HỘI AN

KHÁCH SẠN RESORT SUNRISE HỘI AN

Cập nhật: 08 Thg6 , 2017
HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY

Cập nhật: 08 Thg6 , 2017
Copyright © 2016 MANREMBTG.COM | Designed by Viễn Nam